+36 30 618 7926​

Veszprém, Szeglethy József u. 7

Kereskedelem

04165006 számú Üzletvezető megnevezésű szakképesítés élő online elmélet

140 óra
indul: 2022/10/30
150.000 Ft
140 óra
indul: 2022/10/30
150.000 Ft
A képzésről

Programkövetelmény

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód
alapján: 0416 Nagy és kiskereskedelem

Az üzletvezető ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működtetésével kapcsolatos
feladatokat és vezetői tevékenységet. Irányítja, szervezi és ellenőrzi a kereskedelmi egységet.
Biztosítja a zavartalan működéshez elengedhetetlen személyi és tárgyi feltételeket.
Gondoskodik a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználásáról. Következtetéseket
von le a gazdálkodására vonatkozóan a kapott információk és/vagy az általa végzett alapvető
gazdasági számítások elvégzése után.
Megszervezi és lebonyolítja a beszerzési tevékenységet, a raktározást, nyilvántartja és
gazdálkodik a készletekkel. Biztosítja a kereskedelmi egységben az áru- és vagyonvédelmet.
Megszervezi és lebonyolítja az értékesítést. Részt vesz az eladási árak meghatározó stratégiai
és taktikai döntéseiben. Alkalmazza a vállalkozásokra jellemző marketing eszközöket.
Ellenőrzi a számlákat, és az azokon szereplő tételek kiegyenlítését. Banki tranzakciókat
végez, a jogszabályban előírtaknak megfelelően kezeli a házipénztárt.
Betartja a fogyasztói érdekvédelem szabályait. Az előírások szerint kezeli a vásárlói
panaszokat. Munkáltatói feladatokat lát el.

Iskolai előképzettség:
● középfokú végzettség
Szakmai előképzettség:
● 4 0416 13 02 Kereskedelmi értékesítő
● 04163 Barkács áruházi eladó
● 04163 Bútorbolti eladó
● 04163 Drogerista
● 04163 Élelmiszer-eladó
● 04163 Játékbolti eladó
● 04163 Műszaki eladó
● 04163 Ruházati eladó
● 04163 Vegyi áru eladó
● 02144 Virágkötő és virágkereskedő
● 5 0416 13 03 Kereskedő és webáruházi technikus
● 34 341 01 Eladó szakképesítés
● 35 341 02 Gyógynövény eladó szakképesítés
● 31 341 05 Élelmiszer-, vegyiáru eladó részszakképesítés
● 31 341 03 Műszakicikk – eladó részszakképesítés
● 31 215 01 Virágbolti eladó részszakképesítés
● 31 541 01 Bolti hentes részszakképesítés
● 54 341 01 Kereskedő
● 54 810 01 Fotográfus és fotótermék-kereskedő
● 52 726 01 Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: kereskedelem, minimum 1 év

Az utóbbi évek során a hazai kiskereskedelem folyamatosan megújul, erősödő dinamikával
változik a fogyasztói igényeknek és elvárásoknak megfelelően. A kereskedelmi egységek
igyekeznek elébe menni, vagy legalábbis szorosan követni a megjelenő trendeket.
Egy vállalkozás esetében, a kereskedelem jövőbeni fejlődéséről rendelkezésre álló ismeretek
sok esetben egy-egy felkészült szakembernek kiváló pozíciót biztosítanak. Meghatározhatja
azokat a helyzeteket, amelyek a jövőben vonzók és pénzügyileg kedvezőek lesznek, ezzel
hatékonyan segítheti a vállalkozás hosszabb távú jövőképének kialakítását.
A fogyasztói igények alakulásával összhangban a nagyobb kereskedelmi vállalatok részéről is
minduntalan nő a jól képzett üzletvezető iránti igény, melyet azonban a foglalkoztatottak
száma az elmúlt időszakban nem tudott követni. A vásárlók kiszolgálása segítőkész, türelmes
és szakszerű áruismerettel rendelkező kommunikációt igényel. Az elvárások minél teljesebb
körű kielégítése érdekében igény mutatkozik a képzett üzletvezetőkre.

Írásbeli vizsga
11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Gazdálkodási ismeretek
11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Számítógép alkalmazását igénylő
vizsgatevékenység
A feladatsor 20 szöveges és számítási feladatból áll és tanulási eredményeket mér a következő
témakörben: kereskedelmi szakmai számítások (árképzés, árbevétel, eredmény, adók,
árrugalmassági mutatók, statisztikai mutatószámok, készletgazdálkodás, létszám és munkaerő
gazdálkodás, költséggazdálkodás, leltárelszámolás)
Az alábbi feladattípusok jelenjenek meg a feladatsorban:
● Fogalommeghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása.
● Feleletalkotás: szöveg kiegészítése, a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat
kiegészítése. A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés.
● Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmakat / kifejezéseket / képeket kell párosítani,
pl. fogalom és meghatározása.
● Sorrendbe rendezés: folyamatok, időbeli struktúrák reprodukálása.
● Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül kell megjelölni a helyeset.
● Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz, vagy
hamis.
● Számítási feladatok: az árak felépítése, módosítása, forgalom alakulása,
készletgazdálkodás, leltáreredmény meghatározása témakörökre épülő egyszerű
feladatok.
● Esettanulmány értelmezése: A feladatlap által meghatározott gyakorlatorientált
esetismertetéshez kapcsolódóan kell válaszolnia a kérdésekre. A válaszadási
lehetőségek zártak, illetve számolásigényesek is lehetnek.
11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc
11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%
11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
Az írásbeli vizsgatevékenység feladatainak és javítási-értékelési útmutatójának elkészítéséről
a vizsgaszervező a szakmai vizsga nyelvén gondoskodik.
Az értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és
feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza. Teljes pontszám
csak a hibátlan feladatmegoldásért adható.
A javítás során részpont adható, de az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem
bontható. Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor a javítási útmutatóban közölt
eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek.
Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:

Fogalommeghatározás 10%

11/12

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes

pontszám legalább 40%-át elérte.

Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Üzletvezetői helyzetgyakorlat

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc

12/12

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
● a munka során alkalmazott tanulási eredmények bemutatása
● feladatutasítás megértése;
● a feladat kivitelezésének minősége, a megvalósítás lépéseinek sorrendje;
● kereskedelemben használt alapdokumentumok ismerete, a dokumentumok kezelése;
● gépek, eszközök rendeltetésszerű használata;
● a munka-, tűz-, és balesetvédelmi, környezetvédelemi, és egészségügyi előírások
betartása;
● kommunikáció minősége a vevőkkel és munkatársakkal;
● előre nem látható helyzetek, fellépő problémák kezelése, döntéshozás;
● önállóság, hatékonyság, kreativitás, igényesség.
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:
Az írásbeli vizsga befejezése után a nyomtatás és mentés során a vizsgaszervező által
megbízott rendszergazda vagy technikus.
A Projektfeladat, az „Üzletvezetői helyzetgyakorlat” lebonyolításához szükséges legalább 1
fő, a virtuális tevékenységben részt vevő személy, vagy a vizsgabizottság tagjainak részvétele.

10 fő esetén azonnal indulunk.
A képzés végén tanúsítványt adunk, melynek birtokában szakmai vizsgára bocsátható valamely független akkreditált vizsgaközpontban, ahol eredményes szakmai vizsga esetén szakmai bizonyítvány szerezhető.

Jelentkezés

Népszerű szakképzések