+36 30 618 7926​

Veszprém, Szeglethy József u. 7

Sport

10144003 számú Csoportos fitness instruktor megnevezésű szakképesítés élő online elmélet

200 óra
indul: 2022/10/30
180.000 Ft
200 óra
indul: 2022/10/30
180.000 Ft
A képzésről

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód
alapján: 1014

A Csoportos fitness instruktor a fitnesz és wellness klubok csoportos órák tartására alkalmas
részlegében edzői feladatot lát el, csoportos órát tart vagy csoportos funkcionális edzést vezet.
Képes az ügyfél testalkati és fittségi állapotát meghatározni, az ügyfél aktuális állapotából

kiindulva reális edzéscélokat megfogalmazni, az elérendő célokhoz megfelelő edzéseszközö-
ket és módszereket rendelni. Megerősíti az ügyfél motivációját, az edzés eredményességéről

pontos visszajelzést ad, indokolt esetben javaslatot tesz az edzésprogram módosítására.

A motorikus képességek fejlesztésének szenzitív időszakai szerint tervezi és vezeti a sportfog-
lalkozásokat. A fejlődő szervezet egészségügyi és funkcionális igényeit figyelembe véve

edzést tervez és vezet.

Nevelési és oktatási intézményekben tanórán kívül motorikus képességek fejlesztésére irányu-
ló foglalkozásokat tervez és vezet, amelynek során segítséget és technikai hibákat javít.

Tevékenysége a lakosság fittségi állapotának javítására irányul, népszerűsíti az egészséges
életmódot, egészségmegőrzést és a mozgásprogramokat. Szóbeli konzultáció, írásbeli kérdőív

vagy különböző videotechnika révén segíti az ügyfelet abban, hogy megtalálja az érdeklődé-
sének, az edzettségi szintjének, a testalkatának, fizikai állapotának megfelelő egyéni és/vagy

kollektív rekreációs mozgásprogramot.

Tájékoztatást ad az ügyfeleknek a fitnesz létesítmény balesetvédelmi és biztonsági előírásai-
ról, szolgáltatásairól, az eszközök rendeltetésszerű használatáról. A fitnesz létesítmény, vala-
mint a sporteszközök használatának balesetvédelmi és biztonsági előírásait betartja és betar-
tatja. Szükség esetén elsősegélyt nyújt a szakma szabályai szerint.

Komplex felkészültsége alapján alkalmas arra, hogy szakmai segítségével az ügyfél egészség-
tudatos életvitelt alakítson ki, ezáltal javul a vele együttműködők életminősége. A szakkép-
zettséggel betölthető legjellemzőbb munkakörök, tevékenységek: csoportos fitnesz oktató,

csoportos funkcionális instruktor, kondicionáló edző, sportanimátor, fitnesz asszisztens.

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: –
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: –

A Csoportos fitness instruktor szakmai képzéssel megszerzett szakképesítés birtokában a
munkavállaló széles bázisú sport- és mozgástudományi alaptudás birtokában önállóan tervez,

szervez és vezet funkcionális csoportos, illetve csoportos edzéseket, edzésprogramokat, rekre-
ációs sportlétesítményekben (pl.: fitnesz klubok, szabadidőközpontok, tornatermek, szabadtéri

sportolásra alkalmas területen stb.), valamint igény esetén tanórán kívül nevelési és oktatási
intézményekben. Tevékenysége révén nő a társadalom egészséges életmód kialakításával

kapcsolatos ismeretköre és motivációja, valamint saját testünk edzettségi és egészségi állapo-
tára irányuló figyelmünk és igényünk. A testkulturális ágazat ma már jelentős szerepet tölt be

az életünkben, így gazdasági érintettsége sem elhanyagolható. Az egyre jobban urbanizálódó
társadalom növekvő igénye a testkultúrában jártas szakemberek jelenléte a szabadidősportban
és a nevelési és oktatási intézményekben.

Írásbeli vizsga
11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Csoportos fitness instruktor központi írásbeli
vizsga
11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgarész a gyakorlati feladatok

elméleti hátterének elsajátítását vizsgálja teszt jellegű feladatokkal. A kérdések élettani isme-
retek, elsősegélynyújtás, edzéselmélet, gimnasztika, csoportos kondicionálás, valamint az alap

pedagógiai és pszichológiai ismeretekre irányulnak. Ezek lehetnek: igaz-hamis állítások, egy-
szeres feleletválasztás, többszörös feleletválasztás, zárt végű szöveg kiegészítés, fogalompá-
rosítás, ábrafelismerése és kiegészítése, illesztési feladatok (besorolás, két-három halmaz kö-
zötti kapcsolat).

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc
11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 %
11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A javítás az írásbeli feladathoz rendelt központilag összeállított javítási-értékelési útmu-
tató alapján történik.

Az egyes feladatrészek javasolt aránya:
Igaz-hamis állítások 10 db 5%
Egyszeres feleletválasztás 10 db 20%
Többszörös feleletválasztás 10 db 15%
Zárt végű szöveg-kiegészítés 10 db 10%
Fogalompárosítás 5 db 20%
Ábrafelismerés és kiegészítés 2 db 10%
Illesztési feladatok 5 db 20%

11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pont-
szám legalább 51 %-át elérte.

11.3 Projektfeladat
11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Csoportos fitness instruktor portfólió készítése
és edzésprogram lebonyolítása
11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A vizsgázó a projektfeladat során kettő feladatot végez el:
A) Portfólió: a vizsgázó haladásáról, eredményeiről, munkáiból összeállított, a mentoráló
gyakorlati oktató vagy szaktanár által hitelesített dokumentum. A portfólió a képzés
teljes időtartama alatt készül.
A portfólió tartalma:

 1. Bevezetés: Célok, motivációk, elvárások

20/21

 1. Dokumentumok: keletkezett dokumentumok (pl. az egyéni és/vagy csoportmunka

produktumai, tanterv, csoporttársaktól, trénerektől kapott visszajelzések; fényké-
pek; videók, reflexiók/önreflexiók; tanulási naplók, stb.).

(1) Választott motorikus képesség fejlesztésének az éves edzésterv egy makrociklusá-
nak edzésterve

(2) Egy tetszőlegesen választott kondicionális képesség fejlesztésére irányuló csopor-
tos óra részletes terve

(3) A vizsgázó saját edzésnaplója: a tanuló saját fizikai felkészültségének, teljes ta-
nulmányi idő alatti fejlődésének nyomon követése, dokumentálása

 1. Összefoglaló: a szakmai fejlődési út, a tapasztalatok és a saját és a csoport fejlődés
  összegzése, elemzése és (ön)értékelése
  A portfólió megvédése:
  A vizsgázó a vizsgabizottság előtt 10 percben bemutatja portfóliója tartalmát.
  B) Az edzésprogram lebonyolítása

A vizsgázó a vizsgabizottság által jóváhagyott gyakorlati tételsorból húzott csoportos óra-
típust vagy csoportos funkcionális edzésprogramot tervez, készít elő, értelmez és vezet.

Minden tétel tartalmaz zenére vezetett csoportos órarészeket: egy bemelegítő, egy fő rész,
egy tónusfokozó és egy levezető/nyújtó gyakorlatsort, melyek bemutatásának egymáshoz
viszonyított időbeli arányáról a vizsgabizottság dönt.

11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc, amely-
ből 10 perc a portfólió védése, 20 perc a sportági mozgásforma vezetése és 10 perc a szakmai

beszélgetés, amely magában foglalja a funkcionális anatómiai gyakorlati ismeretek ellenőrzé-
sét és a vizsgázó reflexióját az oktatással kapcsolatban.

11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 %
11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A portfólió értékelése:
Választott makrociklus edzésterve 5%
Választott kondicionális képesség fejlesztésére irányuló csoportos óra részletes terve 10%
A vizsgázó 1 éves saját edzésnaplója 10%
Sportági mozgásforma oktatása 50%
mely 50% az alábbi részértékelést tartalmazza:
Verbális kommunikáció 10%
Non-verbális kommunikáció 10%
Gyakorlatanyag 10%
Gyakorlatok sorrendje 10%
Végrehajtás technikája 10%
Célmegvalósítás 10 %
Hibajavítás 10%
Zenehasználat, ritmusérzék 10%
Motiváció, órai hangulat 10%
Módszertan 10%

21/21

Szakmai beszélgetés:
Funkcionális anatómiai ismeretek 10%
Szaknyelv alkalmazása 5%
Hibajavítás, értékelés 5%,
Vezetési stílus, kommunikáció, balesetvédelmi előírások betartása 5%
11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
pontszám legalább 51 %-át elérte.

10 fő esetén azonnal indulunk.
A képzés végén tanúsítványt adunk, melynek birtokában szakmai vizsgára bocsátható valamely független akkreditált vizsgaközpontban, ahol eredményes szakmai vizsga esetén szakmai bizonyítvány szerezhető.

Jelentkezés

Népszerű szakképzések