+36 30 618 7926​

Veszprém, Szeglethy József u. 7

Vendéglátás

10133007 számú Falusi turizmus szolgáltató megnevezésű szakképesítés élő online elmélet

200 óra
indul: 2022/10/30
180.000 Ft
200 óra
indul: 2022/10/30
180.000 Ft
A képzésről

Programkövetelmény

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alap-
ján: 1013

A falusi turisztikai vonzerő megléte mellett kialakítja a fogadóképesség tárgyi feltételrendsze-
rét, a tájegységre jellemző berendezéssel felszereli és működteti a vendéglátóhelyet. Ennek ke-
retében fogadja a vendégeket, igény szerint gondoskodik ellátásukról. Rendelkezik minden

olyan információval, amely a falusi turizmusban résztvevők minőségi időtöltését elősegíti:

programlehetőséget ajánl, szervez, gasztronómiai élményeket nyújt. Képes bemutatni tevé-
kenységén keresztül a falusi életformát, megismerteti vendégeivel a vidék flóráját és faunáját.

Biztosítani tudja szolgáltatásain keresztül a sport és szórakozási lehetőségek igénybevételét, a
népi kismesterségek, népszokások, a hagyományos népi kézműves mesterségek megismerését.
Tevékenységét fő vagy kiegészítő foglalkozásként végezheti, vállalkozóként illetve adószámos
magánszemélyként is.

Színvonalas, a vendéglátás-turizmus ágazatra jellemző sztenderdek betartása mellett eredmé-
nyes gazdálkodást képes folytatni.

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő képessé váljon a turizmus-vendéglátás területén

belül a falusi vendéglátásban a turizmus e területén a falusi élethez kapcsolódó turisztikai szol-
gáltató tevékenység végzésére. A képzésre nagy szükség van, hiszen jelenleg is több ezer ilyen

jellegű szolgáltatást nyújtó vendéglátóhely működik. A vidékfejlesztés egyik fontos területe a

vidéki turizmus, amelynek eredményeként országunkban egyre több olyan vállalkozás műkö-
dik, ahol a működtető a saját egyéni boldogulása, biztonságosabb megélhetésének megterem-
tése mellett a falvak életminőségének emelését, a vidéki élet népszerűsítését tűzte ki célul. Be-
folyásolja a szakterület népszerűségét a lakosság érdeklődésének növekedése a természet közeli

elfoglaltságok, az egészséges életmód, az aktív, de nyugodt környezetben való regenerálódás
iránt, amihez szorosan kapcsolódik a házi körülmények között készült nyersanyagok, bio ételek
és italok fogyasztása. Az emberek a családi körülmények között működő falusi turizmusban
látják biztosítottnak az egyéni bánásmódra, személyes szolgáltatásra szóló igényük kielégítését,
és szívesen ismerkednek meg a vidék, a tájegység kulturális örökségével, népszokásaival, a
kézműves kismesterségekkel és a népművészeti hagyományokkal.

A hazai és a világturizmus területén megfigyelhető irányzatok azt támasztják alá, hogy a jövő-
ben a falusi turizmus népszerűsége a hazai és világturizmusban megfigyelhető trendek alapján

tovább fog nőni, és ezért egyre inkább szükséges a fogadóképesség szolgáltatói oldalnak a meg-
erősítése, a turizmusban szolgáltatást nyújtó emberek ismereteinek bővítése.

Írásbeli vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: A falusi turizmus szolgáltatás szakszerű művelése

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

Falusi turisztikai vállalkozás működése feleletválasztás, feleletalkotás 20

Falusi turisztikai szolgáltatások isme-
rete feleletválasztás, feleletalkotás 40

Programszervezés esettanulmány értékelés, hiba-
keresés 30

Környezet, munka, tűz, balesetvéde-
lemi ismeretek feleletválasztás, tesztfeladat 10

Összesen 100

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pont-
szám legalább 51 %-át elérte.

Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: A falusi turizmus szolgáltató gyakorlati feladata
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

Szituációs gyakorlat során a vizsgabizottság tagjainak közreműködésével eltérő piaci szeg-
menscsoportba tartozó vendégek számára – véletlenszerű választás után- turisztikai szolgál-
tatást nyújt.

A különböző típusú vendégekkel kapcsolatot létesít, felvilágosítást ad számukra, (csoportok
és/vagy egyéni vendégek, a vendégek jellemzőinek megadása, létszám, érdeklődési kör
meghatározása alapján) az adott régióra, tájegységre jellemző programot készít, intézi az
érkezéssel kapcsolatos feladatokat. Ismerteti az ajánlatot, reagál a felmerülő kérdésekre, és
tájékoztatást ad az elutazással kapcsolatos információkról.
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc,
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70 %
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
Szempont Figyelembe vett tartalom Válasz értéke %-ban

Kommunikáció minősége Kapcsolatfelvétel, a vendég érkezés-
ével, távozásával kapcsolatos infor-
mációadás

30

Programajánlat készítése Megfelelés a korcsoportnak, időki-
használás, időszerűség, szakmai tart-
alom

40

Program ismertetés Érthetőség, szakszerűség, kommuni-
kációs helyzet megoldása

10

Problémakezelés Reakció a vizsgabizottság felvetése-
ire

20
Összesen 100

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pont-
szám legalább 51 %-át elérte.

Vizsgadíj: kb. 50.000 Ft.

Jelentkezés

Népszerű szakképzések