+36 30 618 7926​

Veszprém, Szeglethy József u. 7

10113003 számú Tisztítás-technológiai szakmunkás megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény

800 óra
indul: 2023/10/16
180.000 Ft
800 óra
indul: 2023/10/16
180.000 Ft
A képzésről

10 fő esetén azonnal indul!

1 A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés
1.1 Megnevezése: Tisztítás-technológiai szakmunkás
1.2 Ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás ágazat
1.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód
alapján: 1011

2 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető
szakképesítés
2.1 Megnevezése: Tisztítás-technológiai szakmunkás
2.2 Szintjének besorolása
2.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 3
2.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 3
2.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 3
3 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető
szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység
kapcsolata, összefüggése:
3.1 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges
kompetenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület,
tevékenység vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés
szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem
határozott speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul.
3.2 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban
meghatározott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység
folytatásához.
A képesítési követelményt előíró jogszabály:
4 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan
megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység
vagy munkakör leírása:
A Tisztítás-technológiai szakmunkás formailag és tartalmilag értékelhető, dokumentált,
bizalmi és lehetőség szerint a megbízó főtevékenységébe illesztett komplex szolgáltatást
2/7
végez, mely során meghatározott területen, az oda nem való és ott különböző kockázatokat
jelentő anyagokat távolítja el, vagy tartja távol szakszerű módszerekkel és tervezett időben.
A szakképesítéssel rendelkező betartja és betartatja a munkahelyekkel kapcsolatos
munkavédelmi követelményeket, a munkavégzés tárgyi, személyi és szervezési feltételeivel
kapcsolatos munkavédelmi követelményeket. Megismeri és betartja a rá vonatkozó általános
és helyi előírásokat; alkalmazza a munkaköréhez tartozó szakmai irányelveket. Tisztázza a
feladatellátás körülményeit és dönt a megvalósításról, megoldásról: Ismeri a megfelelő
tisztítási eljárást, technológiát és az ezekhez szükséges eszközrendszert. Megválasztja;
előkészíti az eszközrendszert, és előkészül a munkavégzésre. Eltávolítja a különböző
felületekről a nem tapadó- és a tapadó szennyeződéseket; fertőtleníti a felületeket; elvégzi a
gépek és eszközök felhasználói szintű karbantartását. A feladatok elvégzésével átadja a
megtisztított területet; tervezi, szervezi a saját feladatait; és dokumentálja a tevékenységét.
5 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető
szakképesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom
alatti állása:
5.1 Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: –
5.1.1 Az oltalom típusának megjelölése: –
5.1.2 Nyilvántartó hatóság: –
5.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma: –
6 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez
szükséges bemeneti feltételek:
6.1 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
6.2 Szakmai előképzettség: nem szükséges
6.3 Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
6.4 Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
7 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges
foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a
programkövetelmény modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként
meghatározott minimális, a maximális óraszám a modulonként meghatározott
maximális óraszámok összege):
7.1 Minimális óraszám: 800 óra
7.2 Maximális óraszám: 1000 óra

8.2 A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem
9 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető
szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerőpiaci relevanciája):
Ez a végzettség lehetőséget biztosít arra, hogy a munkaerő piacon számos szakterületen el
lehet helyezkedni. A széleskörű szakmai ismeretek birtokában lehetősége nyílik
irodaházakban, sportlétesítményekben, egészségügyi és egyéb intézményekben, vagy a
szállodaipar és vendéglátás területén elhelyezkedni.
10 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga
vizsgatevékenységeinek részletes leírása:
10.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
6/7
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított
tanúsítvány.
Egyéb feltételek:
10.2 Írásbeli vizsga
10.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Tisztítási és technológiai alapismeretek
10.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A tesztfeladat a vizsgázó tisztítási eljárásokhoz és technológiákhoz kapcsolódó
tudását méri. Azon belül is méri a szakterülethez társuló fogalomrendszert, a
szakterülethez alkalmazott kémia, fizika, mikrobiológia és higiénia tudást, valamint a
szennyeződések, felületek és területek fajtáit, szakszerű kezelésüket. Ismeri a tisztítás,
takarítás tevékenységeire vonatkozó munka- és tűzvédelmi, környezetvédelmi
előírásokat és teendőket. Elméleti ismeretekkel rendelkezik a használható eljárásokról
és/vagy technológiákról. Értelmezi a szakmai utasításokat és ismeri a munkájához
szükséges eszköz-, és kezelőszer-rendszert, illetve tartozék-/szerszámtípust. Ismeri az
eszközök, gépek és tartozékok felhasználási szintű karbantartási igényét, a
tisztítószerek felhasználásának előírásait. A tanulásban résztvevő tudja az
dokumentálás lépéseit.
10.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc
10.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30 %
10.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
● feladatutasítás, technológiai leírások, szakrajzok megértése
● tisztítási technológiák alapos ismerete
● felhasznált anyagok részletes ismerete
● az alkalmazott gépek, berendezések, eszközök ismerete
● szükséges dokumentáció vezetése
10.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
pontszám legalább 41 %-át elérte.
10.3 Projektfeladat
10.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Tisztítás-technológia gyakorlati feladatok
10.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A vizsgázó a vizsgaszervező által biztosított szennyezett felületen a következő
feladatokat hajtja végre:
 felismeri a szennyeződést
 a területet/felületet felismeri
 a felület fizikai és kémiai tulajdonságait felméri
 megbecsüli a szennyeződés mennyiségét
 meghatározza a kezelőszer-szükségletet, valamint a feladat elvégzéshez
kiválasztja a megfelelő eszközt és előkészíti azokat
 biztonságosan végrehajtja a technológiai fegyelem betartása mellett a tisztítást,
7/7
 megvizsgálja a hatékonyságot és az átadja a felületet.
10.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc
10.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70 %
10.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
● szakmai, biztonsági, higiéniai szabályok betartása (tűz-, munka-, balesetvédelem);
● gyakorlat/kivitelezés/megvalósítás során alkalmazott gépek, berendezések,
eszközök, anyagok használata;
● gyakorlat/megvalósítás elemeinek szakszerű kivitelezése (szakmai protokoll,
szakszerűség, időbeli ütemezés, minőség);
10.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
pontszám legalább 51 %-át elérte.
10.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: –
10.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:
● Vesszőseprű, cirokseprű, műanyag seprű.
● Partvis, beltéri seprű, kézi kefe, pókhálózó, csőtisztító, sztatikus
kézi seprű
● Törlőkendők
● Mopok és talpak, nyelek
● Kiszolgáló kocsik és tartozékaik
● Kézi tisztító és súroló eszközök
● Hulladékgyűjtő eszközök
● Üvegfelületek tisztításnál alkalmazott eszközök
● Por- és vízszívó gép mindkét funkcióhoz alkalmas tartozékokkal
● Nagynyomású mosóberendezés, hideg- vagy meleg vizes, és
tartozékai: legyező, habosító- és szennymaró fej
● Mechanikus seprőgép
● Vezetőüléses seprő-szívógép, vezetőüléses seprő-súrológép, vagy
vezetőüléses súrológép
● Kezelőszerek
● Burkolatok
● Burkolatminták
● Egyéni védőeszközök
10.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: –
10.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó
részletes szabályok: –
10.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra
vonatkozó sajátos feltételek:

11 A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltételek:-

Cleaning products“/ CC0 1.0

Jelentkezés

Népszerű szakképzések