+36 30 618 7926​

Veszprém, Szeglethy József u. 7

EgyébGyógyszertári szakasszisztensKereskedelem

09165001 számú Gyógyszertári szakasszisztens élő online elméleti szakképesítés

600 óra
indul: 2023/10/16
210.000 Ft
600 óra
indul: 2023/10/16
210.000 Ft
A képzésről

Programkövetelmény

10 fő esetén azonnal indul

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód
alapján: 0916 Gyógyszerészet

A gyógyszertári szakasszisztens rendelkezik a szakma hosszú távú és magas szintű művelésé-
hez szükséges gyakorlati módszerekkel és eszközökkel kapcsolatos biztos ismeretekkel.

Gyógyszerész jelenlétében, önállóan látja el a vényköteles, a vény nélküli gyógyszerek,

2/7

gyógynövények, és a gyógyhatású készítmények, valamint egyéb, a gyógyszertárban forgal-
mazható termékek kiadását. Az expediálás során betegtájékoztatást, tanácsadást végez. Segít-
séget nyújt a gyógyszerész alapszintű gyógyszerészi gondozási tevékenységéhez. Adminiszt-
rációs feladatokat lát el. Tudását, ismereteit naprakészen tartja. Megfelelő kommunikációt tart

mind a betegekkel, mind a gyógyszertárban dolgozó gyógyszerészekkel, asszisztensekkel, és
egyéb személyzettel. A betegekkel való kommunikációja során képes a gyógyszerhasználati
adherencia növelésében részt venni. Tevékenységével a gyógyszerész munkáját segíti és a
gyógyszertár feladataiban közreműködik. Részt vesz a gyógyszertár logisztikai, gazdálkodási
és minőségbiztosítási tevékenységében.

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: Gyógyszertári asszisztens végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmény: Az egészségügyi tevékenység végzéséhez
szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.)

ESzCsM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenységre való alkalmassá-
got kizáró korlátozások figyelembevételével történik.

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: Gyógyszertári asszisztens képzettség meg-
szerzése után 1 éves gyógyszertári asszisztensi munkakörben megszerzett gyakor-
lat.

A gyógyszertári szakasszisztens rendelkezik a szakma hosszú távú és magas szintű művelésé-
hez szükséges gyakorlati módszerekkel és eszközökkel kapcsolatos biztos ismeretekkel. A

betegekkel magas szintű, megértő kommunikációt folytat gyógyszereléssel, gyógyászati se-
gédeszközökkel, azok alkalmazásával kapcsolatban. A felmerülő problémákat kezeli, továb-
bítja a gyógyszerész felé. A gyógyszertári szakasszisztens hatékony segítője a gyógyszerész-
nek.

A gyógyszertári szakasszisztensek iránti munkaerő-piaci igény folyamatos.

Írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: A gyógyszerellátás elméleti alapjai

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgafeladat az alábbi téma-
körök tudásanyagát méri:

 • Jogszabályismeret
 • Szakmai kommunikáció
 • Gyógyszergazdálkodás és üzemvitel
 • Gyógyszertan
 • Kórélettan
 • Gyógyszertári informatika
 • Egészségfejlesztés, egészségnevelés
  10.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc
  10.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%
  10.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: –
  10.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
  pontszám legalább 51%-át elérte.

Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Gyógyszerkiadással, gyógyszerellátással
kapcsolatos feladatok

7/7

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A vizsga helyszíne: közforgalmú gyógyszertár officinája vagy intézeti gyógyszertár
közvetlen lakossági gyógyszerellátó egysége, officinája

A vizsga napján egy konkrét, gyógyszerkiadással kapcsolatos feladat elvégzése. Gyógy-
szerek vényre történő expediálása, gyógyszerek vény nélkül történő expediálása, egyéb

gyógyszertárban forgalmazott készítmények kiadása. A gyógyszerkiadó szakasszisztens
jelölt önállóan ad ki a beteg megfelelő tájékoztatása mellett kompetenciakörébe tartozó
gyógyszereket és termékeket, szükség szerint gyógyszerészhez irányítja a beteget.
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 %
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Betegbiztonság, ellátásbiztonság, kommunikáció, dokumentumkezelés, digitális kés-
zségek

 • Gyógyszerkiadás szabályainak pontos betartása
 • Jogszabályban előírt, kompetenciájának megfelelő adminisztrációs feladatok
  önálló végzése.
 • Munkavédelmi és adatvédelmi szabályok betartása
 • Megfelelő, érthető kommunikáció.
  10.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
  pontszám legalább 51 %-át elérte.

A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: a vizsgázó a
vizsgafeladatát gyógyszerész jelenlétében végzi.
A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: a közforgalmú,
fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és
nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendeletben, a gyógyszertárak
számára előírt tárgyi, nyilvántartási és számítástechnikai feltételek.

Vizsgadíj: kb. 50.000 Ft.

Jelentkezés

Népszerű szakképzések