Hirdetések

Dzsimail Kft.

Dzsimail.com

Számítógép javítás, weboldal készítés.

Minőségpolitika

 

Studyum Kft. minőségpolitikája

A Studyum Külkereskedelmi Kft. minőségirányítási rendszere a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet alapján határozza meg minőségpolitikáját.

A minőségpolitika:

-         összhangban áll szervezetünk képzési céljaival, működési elveivel és szervezeti kultúrájával,

-         megfogalmazza a képzésben részt vevők, a munkáltatók, a munkatársak és az oktatók felnőttképzéssel kapcsolatos igényei kielégítésének szükségességét és módját,

-         kifejezi az intézmény elkötelezettségét a jogszabályi és szakmai követelmények teljesítése, a minőségirányítási rendszer, valamint a szakmai munka eredményességének folyamatos fejlesztése iránt.

 

Haszon. Tudás. Korrektség. Szakértelmet szakértelemmel, jövedelmezőséget jövedelmezően, élvezettel, becsületesen.”

 

Küldetésnyilatkozatunk

A Studyum Külkereskedelmi Kft. célkitűzése, hogy szolgáltatásainkkal hozzásegítsük ügyfeleinket céljaik megvalósításához.

Ügyfeleinkkel igazi partneri viszonyra törekszünk, amelyet a nyitott kommunikáció, a kölcsönös értékek és érdekek tiszteletben tartása, a bizalom és csapatmunka, a szakértelem megosztása, saját és ügyfeleink fejlődőképessége, valamint a megállapodások kölcsönös betartása jellemez.

Munkatársaink azzal a felelősségtudattal végzik munkájukat, hogy szakterületükön mindenkor a legjobbat kell nyújtaniuk. Hiszünk az adott szóban, a konszenzuson alapuló, közös célok melletti elkötelezettségben, a kreativitás erejében és a munka örömében.

Céljaink elérése érdekében a munkatársi közösség elkötelezi magát a felnőttképzési minőségpolitikai irányelvek betartására:

A képzésben résztvevők, a munkatársak és az oktatók felnőttképzéssel kapcsolatos igényeinek kielégítése.

Partnerkapcsolatainknak, a vállalatokkal, cégekkel, vállalkozásokkal és a hallgatókkal való együttműködésünknek tervezettsége, folyamatos fejlesztése és ápolása számunkra a felnőttképzési igények jobb megismerését, a vevői igények feltárását, partnereink számára pedig munkánk eredményességének nyomon követését, a minőség biztosításában való aktív közreműködésük lehetőségét biztosítják. Annak érdekében, hogy az igények és a feltételek egyensúlyával optimális megoldások születhessenek, nagy gondot fordítunk munkatársaink kiválasztására, ezt követően pedig szakmai és pedagógiai tudásuk fejlesztésére, valamint az alkotó szellemi munka szervezeti és tárgyi feltételeinek megteremtésére. Minőségi szolgáltatásunk az oktatás-képzés mellett kiterjed a képzéshez kapcsolódó szolgáltatások továbbfejlesztésére és működtetésére, az élethosszig tartó tanulás feltételeinek biztosítása érdekében.

Intézményünk elkötelezettsége a jogszabályi és szakmai követelmények teljesítésére, a minőségirányítási rendszer és a szakmai munka fejlesztése iránt.

Folyamatosan nyomon követjük a felnőttképzéssel kapcsolatos jogi szabályozás változásait és az új szakmai követelményeket, melyekhez rugalmasan, gyorsan alkalmazkodunk. Mindehhez eszközül szolgál a Felnőttképzési törvény előírásaihoz illeszkedő, általunk kidolgozott minőségirányítási rendszer. Munkatársaink a szakma elismert, magasan kvalifikált tagjai, akiknek együttműködésére épül a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztése.

Évenkénti felülvizsgálat, aktualizálás, hatályosság.

Minden egyes munkatársunk napi munkáját a folyamatosan javuló minőség érdekében tett fáradozás, a gyenge pontok felmérése és felismerése, okainak feltárása és megszüntetése határozza meg. Munkatársainkkal közösen értékeljük az elért eredményeket, és évente, az önértékelési rendszer működtetésével elkészített éves beszámoló alapján megvitatjuk, szükséges-e minőségpolitikánk módosítása, minden évre újabb minőségcélokat tűzünk ki. Ez, valamint a vállalkozás többéves tapasztalata garancia partnereink számára.

Nyilvánosság biztosítása.

Minőségpolitikánk nyilvánossága úgy biztosított, hogy a felnőttképzésben résztvevők által használt oktatótermekben, és az ügyfélszolgálaton kifüggesztésre került.

Minőségcéljaink 2018. évre

A Studyum Kft. minden tevékenységével törekszik megrendelői számára az előírásoknak és az elvárásoknak megfelelően magas minőségi színvonalú, hatékony képzést biztosítani, valamint a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal megrendelőit kiszolgálni. A Studyum Kft. tevékenységének középpontjában a megrendelők megelégedettségére való törekvés áll.

A Studyum Kft. célja:

·       A szolgáltatási minőség színvonalának állandó javításával stabil háttér megteremtése.

·       A felnőttképzésben betöltött szerepünk folyamatos erősítése.

·       Megrendelőinknek gyakorlatorientált képzés és használható tudás biztosítása.

2018. évi minőségcéljainkat minőségpolitikánkkal összhangban határoztuk meg:

·       Az engedélyezési eljárás megindítása 1§. (2) a) és d) képzési körben 4 új program engedélyeztetése és bevezetése a piacon

                     Mérhető sikerkritérium: Képzési program kidolgozása, sikeres engedélyezési eljárás.

                     Kapcsolódva az uniós pályázatok rendszeréhez.

·       A vevők és partnereink elégedettségének szinten tartása felnőttképzésünk valamennyi kurzusán az eredményesség és kapcsolódó szolgáltatások színvonalának emelésével.

                     Mérhető sikerkritérium: a tárgyévi és a megelőző év elégedettségének értéke.

·       A minőségirányítási és önértékelési rendszer működésének fejlesztése.

Mérhető sikerkritérium: Az aktualizált kézikönyv, az auditok sikeres lebonyolítása.

·       Az 1§. (2) a) pont szerinti képzések esetén a tárgyévben-folyamatban lévő és a tárgyévet követő évben befejezésre kerülő, valamint a tárgyévet követő évben megvalósításra kerülő képzések becsült lemorzsolódási aránya a tárgyévet megelőző évi lemorzsolódáshoz képest nem csökken.

                     Mérhető sikerkritérium: A lemorzsolódás számának alakulása.

A minőségcélok megvalósításáért felelős: ügyvezető igazgató (1-5.) felnőttképzési vezető (1‑5.),

Megvalósítás pénzügyi forrásai: Pályázati források, tanfolyami bevételek.

Határidő: 2018. december 31.

A minőségcélokat mérhető formában határozzuk meg, pontosan megadva, hogy azok megvalósításában kinek milyen feladatai vannak a szervezetkülönböző szintjein. A célok megvalósítási folyamatát figyelemmel kísérjük, a minőségcélok teljesítését és az elért eredményeket az előírt határidőknek megfelelően, de legalább évente átvizsgáljuk és kiértékeljük. Az újabb célokat a korábbi tapasztalatok és eredmények figyelembevételével tűzzük ki. A kitűzött célok megvalósítására terveket készítünk, amelyek a megvalósításhoz szükséges részletességgel határozzák meg a kitűzött feladatokat, ezen belül a célok eléréséhez szükséges teendőket. (Kapcsolódó folyamat a tervezés és fejlesztés)

Veszprém., 2017. 01. 10.

 

 

 

 

 

MINŐSÉGCÉLOK 2018. ÉVRE

 
 
 

Kitűzött cél

Elérendő eredmény

Határidő

Feladatok

Felelős

Erőforrás

 

Képzési programok aktualizálása, új képzési programok engedélyeztetése

Az engedélyek megszerzése legalább 4 D képzési programra.

2018.08.15

Az engedélyezési dokumentáció összeállítása.

ügyvezető igazgató,

felnőttképzési vezető

felnőttképzési vezető

 

A vevők és partnereink elégedettségének szinten tartása, fokozása.

Hatékonyság, a vevői igények változásának követése

A képzésen résztvevők elégedettsége haladja meg a 85%-os átlagot.

2018.12.31

A hallgatók figyelemmel kísérése

ügyvezető igazgató,

felnőttképzési vezető

felnőttképzési vezető, oktatók

 

A mérések pontos és korrekt lebonyolítása

 

A minőségirányítási és önértékelési rendszer működésének fejlesztése

A kézikönyv fejlesztése, elkészítése, audit.

2018.12.31

Kézikönyv elkészítése, fejlesztése az auditok megszervezése, lebonyolítása

ügyvezető igazgató,

felnőttképzési vezető

felnőttképzési vezető

 

Az 1§. (2) a) pont szerinti képzések esetén a lemorzsolódás nem csökken az előző évhez viszonyítva.

A képzésben részt vevők megfelelő támogatása, figyelemmel kísérése.

2018.12.01

Mérés, értékelés, a folyamatok korrigálása a képzések figyelembevételével a hallgatók visszajelzése alapján.

ügyvezető igazgató,

felnőttképzési vezető

felnőttképzési vezető, oktatók