Hirdetések

Dzsimail Kft.

Dzsimail.com

Számítógép javítás, weboldal készítés.

Felnőttképzési szerződés minta - milyen szerződést kötünk hallgatóinkkal

 

Minta

 

 

Felnőttképzési szerződés

 

 

amely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13. §.-a alapján egyrészről

aStudyum Külkereskedelmi Kft (Felnőttképzési nyilvántartási száma: 19-0001 -06, akkreditációs lajstromszám: 0164, engedélyszáma: E-000519/2014), címe: 8200. Veszprém, Szeglethy utca 7. képviseli: Vágó Péter ügyvezető igazgató (továbbiakban: Képző) másrészről

 

Képzésben résztvevő neve:

 

Születési neve:

 

Születési helye és ideje:

 

Anyja neve:

 

Lakóhelye:

 

Levelezési cím:

 

Telefonszám és  e- mail címe:

 

TAJ száma:

 

Állampolgársága

 

mint képzésben résztvevő között, az alábbi feltételekkel:

 

·        A képzés adatai

A tanfolyam megnevezése

A tanfolyam OKJ száma:

A képzési program nyilvántartási száma:E-000519/2014/

A tanfolyam azonosítója:

A tanfolyam időtartama:   összesen: 

                                                elméleti óraszám:     óra

                                                gyakorlati óraszám:   óra

 

 

 

 

 

 

 

 

OKJ szerinti szakmai követelmény modulok  megnevezése, száma

ÓRASZÁM

Vizsgarészek

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKJ szerinti szakmai modulok összes óraszáma

 

 

 

 

Összes óraszám

 

 

 

 

 

 

A tanfolyam helyszíne:

Elméleti képzés:

Gyakorlati képzés:  

A gyakorlati képzés módja:  a képző biztosítja a megszervezését vagy

                                                a képzésben résztvevő biztosítja a megszervezését

Tanfolyami napok: H   K  SZ  CS  P  SZ

A tanfolyam intenzitása:Heti öt nap

Elmélet: Heti 5 nap napi 6 óra, időtartama 45 perc/óra. A kiadott órarend alapján. 

Gyakorlat: Heti 5 nap, napi 8 óra. A kiadott órarend alapján. 

A tanfolyam kezdési időpontja:

A tanfolyam várható befejezési időpontja:

A képzés célja:szakképzés (rész, elágazás, ráépülés)

A képzéssel megszerezhető szakképesítés:              OKJ száma: 

Hozzárendelt FEOR szám . Betölthető munkakör:  .

 

Megszerezhető kompetenciák: Az NGM hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 29/2016. (VIII.26.) NGM rendelet és a150/2012. Korm. rendeletalapján.

 

 

 

 

Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja:

A hallgató kérheti az előzetes tudásfelmérést annak a megállapítására, hogy órák látogatása alól felmentést kapjon. Az előzetes tudásfelmérés, valamint a korábban tett modulzáró vizsgákról kiállított igazolás alapján a képzést szervező vezetője – a hallgató előzetes írásos kérelmére,  – mentesítheti a hallgatót az óra látogatása, valamint a modulzáró vizsga alól.

A képzésben részvevő az előzetes tudásfelmérés alapján a modulok elvégzése alól felmentést, óraszám csökkentési lehetőséget kap /nem kap.  

A tanfolyam megkezdésének feltételei: Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség  

Bemeneti kompetenciák: előképzettség hiányában a képzés megkezdhető 41/2013 (V.28) VM. rendelet 3. sz melléklet  vendéglátás – turisztika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Egészségügyi alkalmassági követelmények: Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges

Pályaalkalmassági követelmények: szükséges.

A hallgató kijelenti, hogy a kötelezően előírt tankötelezettségének eleget tett, és a tanfolyamhoz rendeletben szabályozott feltételeknek megfelel, és az ezeket igazoló dokumentumokat csatolta.

 

A résztvevő teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módja:

-      a szaktanár időszaki beszámoltatása,

-      modulzáró vizsga

 

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és eredményességi feltétele:

 

Azonosító száma

Megnevezése és a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51% pontra értékelhető.

 

A tanfolyami követelményeknek megfelelt képzésben résztvevő igazolást kap a részvételről és a modulzáró vizsgákról.

 

 

 

·        A vizsga adatai

A tanfolyam záróvizsgával zárul.

A vizsga szervezésének formája:szóbeli, gyakorlati, írásbeli

Vizsgaszervező intézmény:Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseletei Szövetsége, Budapest, Kassák Lajos utca 69-71.

Tervezett vizsgaidőpontok:Komplex gyakorlati: Komplex írásbeli: Komplex szóbeli

 

 

Szakképesítő vizsgára bocsátás feltételei képzésben való részvétel esetén:

-      A képzési idő alatt 20 %- ot meg nem haladó hiányzás

-      A gyakorlati idő teljesítése

-      A modulzáró vizsgák sikeres letétele.

A vizsgára bocsátás részletes feltételeit és az értékelés módját a képzési program tartalmazza.

 

A        azonosító számú  x  megnevezésű (alap/ rész/ ráépülés / elágazás) szakképesítés, komplex vizsgájának vizsgatevékenységei: 

 

Gyakorlati vizsgatevékenység

 

 

Cukrászati termék készítése.

      

 

 

Sikeres vizsga esetén a hallgató OKJ képesítést igazoló x  bizonyítványt kap.

 

Finanszírozás:

Támogatás ténye: Támogatott/Nem támogatott

Képzési díj (bruttó):         Ft, azaz   forint.

Vizsgadíj (bruttó):           Ft, azaz  forint

Összesen (Képzési díj + Vizsgadíj) (bruttó):      ,                forint

Finanszírozó forrás megnevezése és címe: GINOP      

A fizetés módja: A képzésben résztvevő számára a képzés ingyenes.

 

 

 

 

 

 

·        A képzésben résztvevő kötelezettségei

·        A képzésben résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a képző által lebonyolított az 1. pontban meghatározott tanfolyamon részt vesz.

·        A képzésben résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az oktatáson, a vizsgá(ko)n pontosan megjelenik, azo(ko)n részt vesz, a tanulmányi kötelezettségeknek, a vizsgá(k)nak legjobb tudása szerint eleget tesz.

·        A képzésben résztvevő vállalja, hogy a képzéssel összefüggésben előzetesen meghatározott maximálisan megengedett hiányzási óraszámot    óra, (a képzési idő 20%-ának megfelelően) nem lépi túl. A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogya hiányzásmax. mértékét, a   órát meghaladó hiányzás esetén a képzési jogviszonya megszüntetésre kerül, vizsgára nem bocsátható.

·        A képzésben résztvevő köteles a képzés helyszínén érvényes házirendet, valamint a vonatkozó munkavédelmi és egészségügyi előírásokat betartani.

·        A képzésben résztvevő vállalja, hogy a személyi adataiban bekövetkezett változásokat a képzőnek jelzi.

·        A képzésben részt vevő tudomásul veszi, hogy a Finanszírozás pontban meghatározott vizsgadíj az első vizsga költségeit fedezi. Amennyiben a vizsgakövetelményeknek első alkalommal nem sikerül megfelelni, javítóvizsgát tehet, amelynek költségei a képzésben résztvevőt terhelik. Mértéke 20.000 Ft, azaz húszezer forint egyösszegű befizetés mellett.

·        A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy pótló vizsga esetén a vizsgadíj mértéke 30.000 Ft, azaz harmincezer forint, egyösszegű befizetés mellett a költségek a képzésben résztvevőt terhelik.

·        A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a képző jelen megállapodást felbontja, amennyiben a képzésben résztvevő az előírt modulzáró vizsga követelményeinek ismételten nem felel meg. 

·        A képzésben résztvevő köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amellyel a képző (és a képzésben résztvevő más cég) vagyontárgyaiban szándékosan vagy gondatlanságból kárt okozhat, ellenkező esetben köteles a kárt megtéríteni.

·        Szerződésszegés esetén képzésben résztvevő a képzési díj visszaigénylésére nem jogosult.

 

 

·        A képző kötelezettségei

·        A képző kötelezettséget vállal a szerződés 1. pontjában meghatározott tanfolyami oktatás lebonyolításáért, felelősséget vállal a képzés minőségéért, a közreműködők tevékenységéért.

·        A képző biztosítja a képzésben résztvevők számára tankönyveket és munkaruhát. 

·        A képző a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény előírásának megfelelően biztosítja az elméleti és gyakorlati képzéshez szükséges feltételeket, a képzéshez szükséges eszközöket, és az oktatókat.

·        A képző a következő szolgáltatásokat nyújtja a képzésben résztvevő számára: előzetesen megszerzett tudásszint mérés; igény esetén elhelyezkedési tanácsadás és/ vagy álláskeresési technikák oktatása.

A szolgáltatások igénybevétele ingyenes. A képző a tanfolyam szervezésével kapcsolatban  egyéb díjat nem kér. 

·        A képző jogosulatlan képzés esetén (nyilvántartásba vétel elmulasztása, eltiltás alatti tevékenység végzése) és a képzési szerződésben vállaltak nem teljesülése esetében kártérítési felelősséggel tartozik. Köteles a tanfolyam díját visszafizetni és a hallgatót érintő (a képzésből származó) kárt megtéríteni.

 

·        Egyéb rendelkezések

·        Jelen szerződés határozott időre szól, és ennek hatálya a 1. pontban meghatározott időpontban a teljesítéssel megszűnik.

·        A képző vállalja, hogy a képzés megkezdését megelőzően legalább három munkanapot biztosít a képzésben résztvevő számára a törvény 12§ szerinti képzési program megismerésére.

·        A felnőttképzési szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben foglaltak az irányadók.

·        A képzésben résztvevőnek a képzés során rögzített adatai az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti „személyes adatnak” minősülnek. A keletkező adatok meghatározása: jelen szerződés adatai, a képzés során keletkező tanulmányi, illetve jelenléti adatok, vizsgaeredmények. Az adatok felhasználási célja: tanfolyami adminisztráció és statisztika, minőségbiztosítás (képzésben résztvevői elégedettségmérés), későbbi másolatok és másodlatok kiadása. Az adatok feldolgozása elektronikusan és papír-alapon történik. Az adatok tárolásának időtartama korlátozás nélküli, illetve a jogszabályokban meghatározott időtartamú.

A képző az adatok kezelésénél az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, „GDPR”) szabályai szerint jár el. Személyes adatai kezelésénél a képzésben résztvevő hozzájárulásával, vagy törvény (vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli) jár el.

·        A képző a képzéssel kapcsolatos adatokat 2028.12.31. napjáig elkülönítetten nyilvántartja az állami és uniós szervek részére kötelező adatszolgáltatás miatt.

·        A képzésben résztvevő megismerte a személyes adatainak kezelési módját, s hozzájárult azok felhasználásához.

·        Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták

 

 

Kelt: Veszprém,  .

                                   

 

 

 

Képzésben résztvevő                                           Studyum Külkereskedelmi Kft

                                                                          Vágó Péter

                                                                             ügyvezető igazgató